Gustav Klimt, Giuditta I, dettaglio, 1901

Gustav Klimt, Giuditta I, dettaglio, 1901

Gustav Klimt, Giuditta I, dettaglio, 1901