Sir Frederic Leighton, Dedalo e Icaro, dettaglio, 1869

Sir Frederic Leighton, Dedalo e Icaro, dettaglio, 1869

Sir Frederic Leighton, Dedalo e Icaro, dettaglio, 1869